Nov Zakon o šolski prehrani

6.2.2013
Spoštovani starši! Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 28. 12. 2012 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se je začel uporabljati 1. 2. 2013. Najbolj aktualna novost sprejetega zakona je zajeta v poglavju o prehodnih in končnih določbah, ki za proračunski leti 2013 in 2014 omogoča pridobitev subvencije učencem po nekoliko drugačnih oziroma ugodnejših pogojih, kot jih sicer predvideva zakon za trajnejše obdobje, saj so za ti dve leti v državnem proračunu zagotovljena dodatna sredstva za šolsko prehrano.

Subvencija za malico:
Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Subvencija za kosilo:
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).

Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da se pravica do subvencije za malico oziroma kosilo ne ugotavlja več po predhodno ugotovljenih in v skupnem izračunu družinskih dohodkov upoštevanih pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije, ampak je vezana neposredno na odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka. To pomeni, da bo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo dobilo bistveno večje število učencev kot do sedaj.

Uveljavljanje pravic:
Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci pridobili subvencijo za malico oziroma kosilo, se ne spreminjajo oziroma veljajo do izteka.

Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku, veljavno na dan 31. 12. 2012, in v kateri je ugotovljeni odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, so to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Tem učencem so centri za socialno delo izdali odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oziroma kosilo po uradni dolžnosti do konca januarja 2013, kar pomeni, da jim ni potrebno vlagati vlog, saj centri s podatki o izdanih odločbah o otroškem dodatku že razpolagajo.

Učenci, ki pravice do subvencije za malico oziroma kosilo nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku, pa morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oziroma kosila. V teh primerih bodo centri za socialno delo izpolnjevanje pogojev ugotavljali na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1. 2. 2013.

Spoštovani starši, prosimo vas, da doma pogledate veljavne odločbe o otroškem dodatku in v primeru, da ugotovite, da imate na novo pridobljeno subvencijo za malico ali kosilo, otroka na te obroke prijavite. Obrazci so v prilogi.

Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Blaženka Alič, organizatorka šolske prehrane. Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračate nanjo (blazenka.alic@gmail.com, 01 / 230 76 67). Za subvencije pa skrbi svetovalna delavka Vera Rozman (vera.rozman@guest.arnes.si, 01 / 230 76 59).

S spoštovanjem
Marija Valenčak, ravnateljica


Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1)
Obr. 1 - Prijava na šolsko prehrano
Obr. 2 - Preklic prijave na šolsko prehrano