Poenostavljeno pridobivanje subvencij za prehrano

17.8.2014

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša poenostavljen način pridobivanja subvencij za prehrano. Pred novim šolskim letom vam staršem ne bo treba več oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, če imate na dan 1. 9. 2014 veljavno pravico o otroškem dodatku ali državni štipendiji.  

Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji in bomo same ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.  

Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za malico in kosila, vključno z višino subvencije, bo šola pridobivala iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).  

Podrobneje pojasnjujem:  
1.  da vam ni treba oddati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila pred začetkom šolskega leta 2014/15, če imate veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014;  
2.  da vložite vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri Centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca na dan 1. 9. 2014 ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku;  
3.  da vložite vlogo za otroški dodatek, če nimate veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2014 (če se odločba izteče 31. 8. 2014) ali ker otroškega dodatka sploh niste uveljavljali, da vam bo lahko šola lahko upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred in ustrezno znižala višino položnice za malico oziroma kosilo;  
4.  da vložite posebno vlogo avgusta 2014 za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem Centru za socialno delo, (če nimate veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želite uveljavljati ali do te pravice niste upravičeni, želite pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2014/15).  

Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo.
Subvencija za malico pripada učencem, ki se redno izobražujejo, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Subvencija za kosilo pripada učencem, ki se redno izobražujejo, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Pravica do subvencije za malico in kosilo pripada učencem do konca šolskega leta, razen v primeru spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do subvencije.  

Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Karin Starc, organizatorka šolske prehrane. Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračate nanjo (karin.starc@o-ledina.si, 01/230-76-67).

Za subvencije pa skrbita svetovalna delavka Vera Rozman (vera.rozman@o-ledina.si, 01/230-76-59) in administratorka Damjana Cuder (damjana.cuder@o-ledina.si, 01/230-76-66).  

Prenovljena Pravila o šolski prehrani so objavljena na spletni strani šole:
http://www.o-ledina.si/strani/97/solska-prehrana

Marija Valenčak, ravnateljica