Spremembe pri subvencijah kosil

14.1.2017
Spoštovani starši, obveščamo vas, da je sprejeta sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16), z dne 30. 12. 2016), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Po novem pripada subvencija kosil v višini cene kosila (torej 100 %) učencem:
- ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Sprememba zakona bo stopila v veljavo 1. februarja 2017.

Pri subvencijah za malico ni sprememb: Subvencija za malico pripada učencem, ki se redno izobražujejo, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila vam ni treba oddati, če imate veljavno pravico o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji in bo sama ustrezno znižala višino položnice za malico oz. kosilo. Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za malico in kosila, vključno z višino subvencije, bo šola pridobivala iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).

Šola bo v aplikaciji CEUVIZ videla upravičenost do subvencije malice oz. kosila le, če bo otrok na ta obrok prijavljen. Zato je pomembno, da preverite povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini (razviden iz odločbe o otroškem dodatku) in če ugotovite upravičenost do subvencije, otroka na ta obrok prijavite. Le tako bo subvencija lahko tudi dejansko odobrena.

Prijavnice in več informacij v zvezi s prehrano je na:
http://www.o-ledina.si/strani/97/solska-prehrana.

Lepo vas pozdravljam.

Marija Valenčak
ravnateljica