Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Spoštovani starši!

Z uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je pričel veljati 5. junija 2010, smo bili javni zavodi, torej tudi šole, dolžni sprejeti načrt integritete.

Del načrta zajema sprejemanje daril, ki je natančneje opredeljeno v Uredbi o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev, in v zvezi s sprejemanjem daril določa:

1. Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.

2. Izjeme od splošne prepovedi sprejemanja daril javnih uslužbencev v zvezi z delom oziroma z opravljanjem službe so:
- javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki ne presega vrednosti 62,59 €;
- v koledarskem letu sme javni uslužbenec prejeti več priložnostnih daril zanemarljive vrednosti od iste osebe do skupne višine 125,19 €;
- v primeru, da presegajo navedeni vrednosti, postane darilo last delodajalca ali last Republike Slovenije.

3. Ob vsakem prejemu darila, ki presega vrednost 20,86 €, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril; darovalec pa mora ob izročitvi darila podati svoje podatke, komu je darilo izročil, ocenjeno vrednost darila in razlog izročitve.

Odgovorna oseba za načrt integritete (skrbnik načrta integritete) in pooblaščena oseba za vodenje seznama in prevzem daril na OŠ Ledina je Katarina Rigler Šilc, pomočnica ravnateljice.

Ob novem letu ali zaključku šolskega leta starši pogosto želite izraziti pozornost in zahvalo za dobro delo učiteljem z darilom, zato prosimo, da upoštevate navedena določila.

Hvala za razumevanje.
Marija Valenčak, ravnateljica
...................................................