Šolski sklad


Na Osnovni šoli Ledina od leta 1997 deluje šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti šole, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, in sicer za nakup nadstandardne opreme in podporo nadstandardnim dejavnostim, za zviševanje standarda pouka, za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, za razvojno-raziskovalne projekte, za preventivno delo z učenci za zdravo izrabo prostega časa, za povezovanje z drugimi šolami, za promocijo šole v javnosti in podobno.

Šolski sklad pridobiva sredstva iz:
- prispevkov staršev,
- donacij ter zapuščin in
- drugih virov.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev.

S sredstvi šolskega sklada vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom, veliko skrb pa posvečamo tudi socialno ogroženim družinam.

Vabimo vas, da se nam s prostovoljnimi prispevki pridružite v prizadevanjih za izboljšanje ledinskega vsakdana.

Katja Bizjak, predsednica upravnega odbora šolskega sklada


QR koda ŠOLSKI SKLAD
(nadstandard)
     QR koda ŠOLSKI SKLAD
.....(športni rekviziti)