Govorilne ure in roditeljski sestanki


Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Načrtovali smo jih enkrat mesečno v popoldanskem času, in sicer običajno:
- vsak drugi torek v mesecu za razredno stopnjo ob 16.30,
- vsak tretji torek v mesecu za predmetno stopnjo ob 16.30.
V tem času se starši lahko najavite tudi pri svetovalni službi in ravnateljici šole.

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne govorilne ure (razpored na oglasni deski in spletni strani). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (sporočilo za učitelja naj bo v beležki, svojo namero pa lahko javijo tudi po telefonu v tajništvo).

V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji strokovnih delavcev šole, se starši najprej pogovorijo z dotičnim strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi ali vodstvu šole.

Nenapovedani obiski staršev v šoli izven govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov, z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu otrok, niso možni. Učitelji namreč k pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju učno-vzgojnega procesa ne smejo biti moteni.

Individualne govorilne ure učiteljev v šolskem letu 2020/21


...................................................................................

V marcu 2021 bomo izvedli popoldanske govorilne ure. 
Izvajali jih bomo na daljavo, in sicer:
- v torek, 16. 3. 2021, od 16.30 do 18.30 za učence na RS;
- v torek, 23. 3. 2021, od 16.30 do 18.30 za učence na PS.

Govorilne ure bomo, tako kot meseca januarja 2021, izvedli na daljavo preko spletne aplikacije MS Teams. Navodila ste starši prejeli po e-pošti. Termin govorilnih ur je omejen na 15 minut. Na govorilno uro se prijavite preko spletnega koledarja.

Prijave na govorilne ure k izbranemu učitelju bodo odprte en teden pred govorilnimi urami.

Tudi v času marčevskih popoldanskih govorilnih ur se lahko naročite na pogovor k ostalim strokovnim delavcem šole.
V torek, 16. 3. 2021, bodo od 16.30 do 18.30 za pogovor na razpolago knjižničarka Katarina Podobnik, socialna delavka Medeja Gorup in specialni pedagoginji Mateja Juršević in Karin Franko.
V torek, 23. 3. 2020, se lahko od 16.30 do 18.30 najavite na govorilno uro k ravnateljici Mariji Valenčak, k pomočnici ravnateljice Katarini Rigler Šilc ali k šolski psihologinji Uršuli Mavrič, lahko pa se prijavite tudi k specialnima pedagoginjama, in sicer k Brigiti Kranjc in Tjaši Furlan.
.