PROGRAM

Smernice, ki nas vodijo h kakovostnemu delu 

Osnovni cilj vsake šole, tudi naše, je kakovostno delo z učenci, ki jim bo dalo dovolj kakovostnega znanja za uspešno nadaljevanje šolanja. Poleg kakovostnega znanja, ki ga učenci pridobivajo tudi v okviru dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, projektov, šol v naravi, izbirnih vsebin, raziskovalnih nalog, učencem pomagamo tudi pri oblikovanju vrednot in razvoju zdrave ter samozavestne osebnosti.

Skupaj odkrivamo učenčeva močna področja, vzpodbujamo njegov raziskovalni duh in ga učimo odgovornosti za lastno delovanje ter učenje. Pomagamo mu odkrivati življenjski cilj in ga usmeriti na pot, kjer ga bo lahko uresničeval.

Kakovost šole predstavlja tudi uspešno nudenje pomoči učencem, ki teže osvajajo učno snov, pri dopolnilnem pouku in individualni oz. skupinski pomoči, in odkrivanje nadarjenih, da bi v učencih vzpodbudili razvoj nadarjenosti na intelektualnem ali umetniškem področju. To zahtevno nalogo lahko resnično dobro opravimo le ob dobrem sodelovanju vseh, ki so vpeti v šolsko delo: učiteljev in učencev ter njihovih staršev. Le če hodita dom in šola z roko v roki, lahko pričakujemo napredek in želene rezultate.

V spoštljivih in strpnih medsebojnih odnosih in sodelovanju je ključ do prijetne in ustvarjalne klime, ki prinaša veselje do dela, veselje do raziskovanja in odkrivanja vedno novih znanj ter aktivno udejstvovanje pa tlakujeta najlažjo pot do uspeha.

Ni dovolj le priložnost za samopotrjevanje, potrebno se je učiti tudi izbirati in odločati, svoj čas koristno izrabiti, kultivirati svojo osebnost in se naučiti živeti v skupnosti, sprejemati drugačnost in iskati dobro v sebi in v drugih.

Marija Valenčak, ravnateljica