Šolska prehrana

                               

 JEDILNIK

 

Pravila šolske prehrane (2018)
Zakon o šolski prehrani

Prijavnica za šolsko prehrano
Preklic prijave na šolsko prehrano

Soglasje za trajnik (za SEPA direktno obremenitev)
Vloga za prejemanje e-računa v spletno banko


Prijave in odjave prehrane

Učencem nudimo tri obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Poskrbimo tudi za dietno prehrano, vendar mora biti priloženo potrdilo osebnega zdravnika, ki na podlagi zdravstvene indikacije vsebuje navedbo bolezni, oz. motnjo presnove, zaradi katere je otrok upravičen do dietne prehrane.

Prijave na prehrano se po zakonu o šolski prehrani urejajo pisno praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi kadar koli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je na spletni strani šole. Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadar koli prekličejo. 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 10. ure. Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše plačilo polne cene.

Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka obvestili vodjo šolske prehrane, kuharico ali administratorja, da bo prisoten pri pouku.

Posamezni obrok lahko starši sami odjavijo preko e-Asistenta. V primeru težav se uporablja naslednje kontakte:
- po e-pošti (prehrana@o-ledina.si),
- po telefonu (01 / 230 76 66, 01 / 230 76 50) ali
- osebno pri administratorki Marjani Magić.


Plačilo za šolsko prehrano 

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje okvirno 18. v mesecu za pretekli mesec. Šola je od 1. 11. 2018 registrirana kot izdajatelj e-računov, zato lahko starši izberejo možnost prejemanja e-računa v spletno banko. Vsa dodatna pojasnila dobite v računovodstvu šole.

V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin. Za stroške opomina šola zaračuna 1 €.

Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. Učencu se lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti.


Organizacija

Na šoli je imenovana šestčlanska skupina za šolsko prehrano (člani so tudi predstavniki učencev in staršev), ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane in obravnava pripombe uporabnikov.

Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Karin Starc, organizatorka šolske prehrane. Če želite sporočiti svoje mnenje glede prehrane, diet, posredovati idejo, pobudo itd., lahko pišete na e-pošto

karin.starc@o-ledina.si ali pokličete na telefon:  01 / 230 76 67.


Šolska shema

Osnovna šola Ledina je vključena v ŠOLSKO SHEMO. To je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

V šolski shemi se otrokom v šolah brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.