Opravičevanje odsotnosti učencev


Izpis iz Pravil šolskega reda:

•  Starši učenca, ki ni prisoten pri pouku, so dolžni vzrok izostanka čim prej sporočiti razredniku ali sorazredniku.
•  Za neopravičen izostanek se šteje vsak izostanek od pouka, ki ga starši niso opravičili (pisno ali ustno) v roku petih dni.
•  Če odsotnost zaradi bolezni traja več kot pet delovnih dni, starši priložijo zdravniško opravičilo.
•   Vsako zamujanje pouka, brez opravičila staršev, se zabeleži kot neopravičena ura (učenec je kljub temu dolžan prisostvovati pouku).
•  Razrednik sproti obvešča starše o neopravičenih izostankih učencev.
•  V primeru 5 neopravičenih izostankov razrednik o tem obvesti starše pisno.
•  V primeru 10 neopravičenih izostankov razrednik povabi starše na razgovor. Sestanka se udeleži tudi svetovalna služba.
•  V primeru 20 neopravičenih izostankov razrednik povabi starše na razgovor. Sestanka se udeleži svetovalna služba in ravnateljica. Obvesti se Center za socialno delo.

OŠ Ledina v skladu s 53. členom Zakona o osnovni šoli učencu omogoča odsotnost od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Izostanek starši napovejo vsaj 5 delovnih dni pred odsotnostjo. Starši/Skrbniki s svojim podpisom jamčijo, da bo učenec/učenka sam nadoknadil manjkajočo snov.

Prošnja za koriščenje prostih dni