Opravičevanje odsotnosti učencev


Izpis iz Pravil šolskega reda:

• Starši učenca, ki ni prisoten pri pouku, so dolžni vzrok izostanka čim prej sporočiti razredniku ali sorazredniku.
• Za neopravičen izostanek se šteje vsak izostanek od pouka, ki ga starši niso opravičili (pisno ali ustno) v roku petih delovnih dni.
• Če odsotnost zaradi bolezni traja več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva, da starši priložijo zdravniško opravičilo.
• Vsako zamujanje pouka, brez opravičila staršev, se zabeleži kot neopravičena ura (učenec je kljub temu dolžan prisostvovati pouku).
• Razrednik sproti obvešča starše o neopravičenih izostankih učencev.
• V primeru 10 neopravičenih izostankov razrednik o tem obvesti starše pisno.
• V primeru 20 neopravičenih izostankov razrednik povabi starše na razgovor. Sestanka se udeleži tudi svetovalna služba.
• V primeru 30 neopravičenih izostankov razrednik povabi starše na razgovor. Sestanka se udeležita svetovalna služba in ravnateljica. Obvesti se Center za socialno delo.

OŠ Ledina v skladu s 53. členom Zakona o osnovni šoli učencu omogoča odsotnost od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Prošnja za koriščenje prostih dni (do 5)

Če starši/skrbniki želijo, da je v izjemnih primerih otrok odsoten od pouka več kot 5 delovnih dni na leto, morajo nasloviti pisno vlogo z obrazložitvijo odsotnosti na ravnateljico šole, ki odloča o daljši
odsotnosti.

Starši/Skrbniki s svojim podpisom jamčijo, da bo učenec/učenka sam nadoknadil manjkajočo snov.