Delo z nadarjenimi učenci

Program za nadarjene učence poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje v letu 1999 in ga je potrdila Razširjena programska skupina za svetovalno delo v vrtcih, šolah in domovih.

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci zajema naslednje stopnje:
- evidentiranje,
- identifikacija,
- seznanitev in mnenje staršev.

Evidentiranje učencev glede na mnenje učiteljev poteka v 1. in 2. triadi. Učenci so lahko na podlagi različnih kriterijev, npr. izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati šolskih in izven šolskih tekmovanj, hobiji, v katerih učenec dosega nadpovprečne rezultate, učni uspeh, s strani učiteljev, predlagani tudi na predmetni stopnji.

Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor. Na podlagi potrditve se izvede postopek identifikacije. Le-ta obsega psihološko testiranje ter učiteljevo oceno učenca na več področjih (splošno-intelektualno področje, učno področje, vodstveno področje, ustvarjalno področje, telesno-gibalno področje, glasbeno področje, tehnično, likovno, literarno in dramsko področje). Učenca oceni več učiteljev. Pred psihološkim testiranjem ter zbiranjem drugih osebnih podatkov učencev je potrebno pridobiti soglasje staršev.

Učence, ki dosegajo nadpovprečni rezultat bodisi na ocenjevalnih lestvicah bodisi na enem od psiholoških testov, opredelimo kot identificirane nadarjene učence. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenosti pri učencu. Svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

Za vsakega nadarjenega učenca se v 6. razredu pripravi individualizirani program, ki se sestavi v sodelovanju z učencem, njegovimi starši in učitelji predmetne stopnje. Koordinator za delo z nadarjenimi je šolska psihologinja Uršula Mavrič. Nosilec individualiziranega načrta je razrednik.

Na OŠ Ledina identificiranim nadarjenim učencem omogočimo več izzivov na njihovih močnih področjih tako znotraj pouka kot v obliki izven šolskih dejavnosti. V okviru pouka se nadarjenim učencem ponudi: obisk izbirnih vsebin (več kot 3 ure tedensko), dodatni pouk pri določenem predmetu, tekmovanja na več področjih, raziskovalne naloge, interesne dejavnosti, medpredmetno povezovanje, likovne delavnice za nadarjene … Učitelj lahko pri posameznem predmetu, ki učenca zanima, nudi vsebinske prilagoditve, prilagojene metode učenja, več skupinskega dela, več predstavitev, diskusije … Učitelji na govorilnih urah spodbudijo starše, jih usmerjajo ter jim svetujejo, kako lahko učenec na posameznem področju napreduje tudi izven šole.

Na OŠ Ledina lahko VSI UČENCI sodelujejo pri dodatnih vsebinah, ponujenih identificiranim nadarjenim učencem.