Status športnika, kulturnika


Šola lahko dodeli učencu status perspektivnega športnika, status vrhunskega športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega umetnika. Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na predpisanem obrazcu in ga do 20. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole. Status se učencu dodeli praviloma v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.

V komisiji za preverjanje pogojev za dodelitev statusa sodelujejo učitelj športa oz. glasbene ali likovne umetnosti, razrednik in svetovalna delavka. O dodelitvi odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si ravnateljica pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Vodja: Lorin Möscha (01/ 230-76-61, lorin.moscha@o-ledina.si).Pravilnik OŠ Ledina o prilagajanju šolskih obveznosti
za učence s statusom športnika/kulturnika 

Priloga 1/a: Predlog za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika
Priloga 1/b: Predlog za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika
Priloga 1/c: Predlog za dodelitev statusa učenca
                   perspektivnega mladega umetnika

Priloga 1/d: Predlog za dodelitev statusa učenca
                   vrhunskega mladega umetnika
Priloga 2: Sklep o dodelitvi
Priloga 3: Dogovor mad šolo in starši