Organi upravljanja in strokovni organi šole


Ravnateljica:
Marija Valenčak
Pomočnica ravnateljice:
Katarina Rigler Šilc
Pomočnica ravnateljice v bolnišničnih šolskih oddelkih:
Manja Žugman

Strokovni organi šole:
učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi

Svet šole sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana (Dušanka Kolčan, Aljaž Novinec, Tadeja Maček), 3 predstavniki staršev (Metka Nussdorfer, Andreja Klobasa, Damjan Mandeljc) in 5 predstavnikov delavcev (Natalija Rožnik, Lidija Stanič, Slavica Lazikić, Alenka Prevec, Manja Žugman)
Predsednica sveta šole je Natalija Rožnik.

Svet staršev
Na 1. roditeljskem sestanku starši izberejo in potrdijo svojega predstavnika v Svet staršev. V šolskem letu 2020/21 so predstavniki: Andreja Klobasa /1. a/, Metka Nussdorfer /1. b/, Jernej Prelac /2. a/, Tanja Barle /2. b/, Miha Dvojmoč /3. a, /Katja Bizjak /3. b/, Alenka Hrovat /4. a/, Jernej Jogan /4. b/, Maruša Komac /5. a/, Matej Brec /5. b/, Helena Butolen /6. a/, Matjaž Hrovat /6. b/, Janja Krivec /7. a/, Damjan Mandelc /7. b/, Špela Žorž /8. a/, Tatjana Rovtar /8. b/, Tina Cirman /9. a/, Mojca Lenarčič /9. b/.
Predsednica sveta staršev je Metka Nussdorfer,
namestnik predsednice pa Jernej Jogan.