Organi upravljanja in strokovni organi šole


Ravnateljica:
Marija Valenčak
Pomočnica ravnateljice:
Katarina Rigler Šilc
Pomočnica ravnateljice v bolnišničnih šolskih oddelkih:
Tanja Bečan

Strokovni organi šole:
učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi

Svet šole sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana,
3 predstavniki staršev in
5 predstavnikov delavcev.
Predsednica sveta šole: Mojca Topić

Svet staršev
Na 1. roditeljskem sestanku starši izberejo in potrdijo svojega predstavnika v Svet staršev.