Organi upravljanja in strokovni organi šole


Ravnateljica:
Marija Valenčak
Pomočnica ravnateljice:
Katarina Rigler Šilc
Pomočnica ravnateljice v bolnišničnih šolskih oddelkih:
Manja Žugman

Strokovni organi šole:
učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi

Svet šole sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana (Dušanka Kolčan, Aljaž Novinec, Tadeja Maček), 3 predstavniki staršev (Metka Nussdorfer, Andreja Klobasa, Damjan Mandeljc) in 5 predstavnikov delavcev (Natalija Rožnik, Lidija Stanič, Slavica Lazikić, Alenka Prevec, Sabina Andlovic)
Predsednica sveta šole je Natalija Rožnik.

Svet staršev
Na 1. roditeljskem sestanku starši izberejo in potrdijo svojega predstavnika v Svet staršev. V šolskem letu 2021/22 so predstavniki: Matjaž Vezjak /1. a/, Pia Pangos /1. b/, Andreja Klobasa /2. a/, Metka Nussdorfer /2. b/, Jernej Prelac /3. a/, Peter Grk /3. b/, Miha Dvojmoč /4.  a/, Katja Bizjak /4. b/, Franc Sinur /5. a/, Jernej Jogan /5. b/, Maruša Komac /6. a/, Matej Brec /6. b/, Helena Butolen /7. a/, Mojca Kmetec /7. b/, Janja Krivec /8. a/, Damjan Mandelc /8. b/, Špela Žorž /9. a/, Marjeta Rakita /9. b/.


Predsednica sveta staršev je Metka Nussdorfer, namestnik predsednice pa Jernej Jogan.