Osnovni podatki


OŠ Ledina sestavljajo matična šola s sedežem na Komenskega ulici 19 in šolski oddelki na otroških oddelkih ljubljanskih bolnišnic (BŠO).

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana. Odlok o ustanovitvi, št. 603-213/2007-20, z dne 31. 3. 2008. Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/01126/00.

Matična številka šole: 5084148000
Davčna številka: 89487273 (nismo davčni zavezanec)

Transakcijski račun: SI56 0126-1603-0661-691,
Uprava RS za javna plačila Ljubljana

Sektorska pripadnost (SKIS): 5084148000 S.13133 OŠ LEDINA
Šifra dejavnosti: 85.200 (osnovnošolsko izobraževanje)
Šifra proračunskega uporabnika: 66168V šolskem letu 2023/24 OŠ Ledina obiskuje 399 učencev. Stari so od 6 do 15 let. Razporejeni so v 18 oddelkov devetletne OŠ.
Pouk poteka od 8.30 do 14.50.

Šola je ustanovljena za potrebe skupnega šolskega okoliša, ki vključuje del mestne četrti znotraj ulic: Resljeva, Masarykova, Njegoševa, Rozmanova ulica, Hrvatski trg in Petkovškovo nabrežje.

Na matični šoli je zaposlenih 42 pedagoških delavcev, 2 svetovalni delavki, 2 učiteljici za dodatno strokovno pomoč, knjižničarka, računalnikar
in vodja šolske prehrane.
Hospitalizirane učence na otroških oddelkih Kliničnega centra poučuje 24 učiteljev.