Dobre vesti iz naše šole in našega mesta

Nacionalni Unescov projekt Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja je nastal leta 2000 na OŠ Ledina v Ljubljani ob premišljevanju o poglobljenih mislih v knjigi Mali princ pisatelja Antoina de Saint Exuperyja. Takrat se je rodila ideja tudi za sodelovanje z drugimi šolami. Projekt se je iz leta v leto nadgrajeval in obrodil več čudovitih skupnih literarnih del. V njem je doslej sodelovalo 33 šol (21 iz Slovenije, 12 iz tujine - iz Francije, Španije, Japonske, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Ukrajine).
 
Skupne knjige: Vsako prijateljstvo je pesem, 2011, Dobrodošli v našem kraju, prijatelji, 2012, Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik, 2013, Dobre vesti o vodi, 2016, Objem vrednot, 2018, Plastika v okolju in umetnosti, 2021.

Sodelujoče šole v projektu uravnoteženo udejanjajo vse štiri Delorsove stebre izobraževanja, s poudarkom na izobraževanju za trajnostni način življena, učenju bivanja in sobivanja v kulturni raznolikosti in v skrbi za ohranjanje kulturne in naravne dediščine naših krajev, ob čemer se mladi vzgajajo v samostojne in odgovorne osebnosti. To smo se trudili doseči z učenjem pozitivnega doživljanja posameznika in sveta, s sprejemanjem drugačnosti, z medgeneracijskim povezovanjem in sodelovanjem, s spoznavanjem mest, dežel in kultur, z varovanjem okolja, z ustvarjanjem na literarnem, likovnem in gledališkem področju.

V projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja smo v šolskem letu 2022/23 nadaljevali s projektom na temo »Vrednote v luči vseživljenjskega učenja«.

V projektu so sodelovale naslednje šole:

Slovenija – Ljubljana (OŠ Ledina, OŠ Franca Rozmana – Staneta, Gimnazija Ledina), Maribor (OŠ Leona Štuklja Maribor), Celje (OŠ Frana Kranjca), Črešnjevec (OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec), Senovo (OŠ XIV. divizije Senovo), Strunjan (Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan)

Srbija – Pančevo (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“)

Hrvaška – Ravna Gora (OŠ Dr. Branimir Marković)

Ukrajina – Kostopil (Kostopil Lyceum 4), Klavdievo (Olexandr Rybalko School)

Z Ukrajinskima šolama Kalush lyceum named after Dmytro Bakhmatyk in Lyceum Kolomyia territorial community, ki sta v projektu sodelovali lansko šolsko leto, kontakta žal nismo uspeli vzpostaviti.

Sodelujoči učenci so pod vodstvom mentorjev ustvarili veliko literarnih, likovnih in fotografskih prispevkov. Gradivo za knjigo, ki so ga ustvarili učenci, je raznoliko in zelo bogato. Z zbranim gradivom bomo v naslednjem šolskem letu oblikovali in izdali knjigo vseh sodelujočih šol.

V okviru projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja smo na OŠ Ledina sodelovali na Mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2023 v Schwanenstadtu v Gornji Avstriji. Pod vodstvom mentorjev je učencem uspelo izdelati kar 12 knjig (Veverica na potepu, Lov na zaklad, Raziskovalci v naravi, Čarobni gozd volkodlakinje Lune, Kameleon Zigi in čarobno drevo, Dobri tiger, Lisička Juko in pustolovščina, Črnobradi volk, Izginotje knjig, Pošast v koruznem labirintu, Čarobni gozd, Modra kapica). Učenci in učenke so ustvarjali na temo »Najboljše ne najdeš vedno v knjigah, temveč v naravi«.

V okviru projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja smo se udeležili srečanja gledaliških skupin Z odra na oder, projekta OŠ Leona Štuklja Maribor, s predstavo Srečni Janezek ali Hans im Glück. Na temo vrednot smo sodelovali tudi na 14. Unescovem taboru ustvarjalcev Dobrih vesti na Senovem, OŠ XIV divizije Senovo.

V šolskem letu 2023/24 bomo projekt »Vrednote v luči vseživljenjskega učenja« nadgradili z vrednoto »Mir«. Razpisali bomo literarni natečaj. Najboljše izdelke sodelujočih šol bomo vključili v nastajajočo knjigo z naslovom Vrednote v luči vseživljenjskega učenja.
Izdano knjigo bomo predstavili na 15. Unescovem taboru ustvarjalcev Dobrih vesti na Senovem, ki ga organizira OŠ XIV divizije Senovo.

Barbara Kosirnik, vodja projekta

Good news from our school and our city/town

The national UNESCO project Good News from our school and our city/town was created in the year 2000 at the Primary School Ledina in Ljubljana. The creation was done while reflecting on in-depth thoughts in the book The Little Prince by the writer Antoine de Saint Exupery. Then the idea of collaborating with other schools was born. The project has envolved every year and has yielded several wonderful joint literary works. So far, 33 schools have participated in it (21 from Slovenia, 12 from abroad – from France, Spain, Japan, Hungary, Croatia, Serbia, and Ukraine).


Over the years, the participating schools in the project have implemented all four of Delors' pillars of education in a balanced way, with an emphasis on education for sustainable living, learning to live and coexist in cultural diversity and preserving the cultural and natural heritage of our places and young people become more independent and responsible personalities. We tried to achieve this by learning about the positive experience of the individual human being and the world, by accepting difference, by intergenerational connections and cooperation, by getting to know cities, countries, and cultures, by protecting the environment, by creating in literature, art and theater.

In the project Good news from our school and our city/town, we continued with the project on the topic "Values in the Light of Lifelong Learning" in the school year 2022/23.

The following schools participated in the project:

Slovenia – Ljubljana (Ledina Primary School, Franc Rozman Stane Primary School, Secondary School Gimnazija Ledina), Maribor (Leon Štukelj Maribor Primary School), Celje (Fran Kranjc Primary Schoo), Črešnjevec (Dr. Jože Pučnik Črešnjevec Primary School), Senovo (XIV. Division Senovo Primary School), Strunjan (Training Center Elvira Vatovec Strunjan)

Serbia - Pančevo ("Jovan Jovanović Zmaj" Primary School)

Croatia – Ravna Gora (Dr. Branimir Marković Primary School)

Ukraine – Kostopil (Kostopil Lyceum 4), Klavdievo (Olexandr Rybalko School)

Unfortunately, we were unable to establish contact with the Ukrainian schools Kalush (Kalush lyceum named after Dmytro Bakhmatyk) and Sadzhavka (Lyceum Kolomyia territorial community), which participated in the project last school year.

Under the guidance of their mentors, the students created many literary, artistic and photographic contributions. The material for the book created by the students is varied and very rich. With the collected material, we will design and publish a book of all participating schools in the next school year.

As part of the project Good news from our school and our city/town, Ledina Primary School participated in the International Competition for the Best Children's and Young People's Book 2023 in Schwanenstadt, Upper Austria. Under the guidance of the mentors, the students managed to produce 12 books (A Squirrel on the Move, Treasure hunt, Luna, the werewolf, and her enchanted forest, Chameleon Zigi and the magic tree, The Good Tiger, The Adventure of Yuko the Fox, The Black-bearded Wolf, The Dissapearance of Books, The Monster in the Cornfield Maze, Magical forest, Explorers in the nature, Little Blue Riding Hood). The male and female students created on the theme "You don't always find the best in books, but in nature".

In the school year 2023-2024, the project "Values in the Light of Lifelong Learning" will be enriched with a new value – peace. There will be a literary competition. The best works will be included in the new book "Values in the Light of Lifelong Learning" .
The published book will be introduced at the 15th UNESCO camp of Good News Creators at XIV. Division Senovo Primary School.

Barbara Kosirnik, project manager