Dobre vesti iz naše šole in našega mesta

Nacionalni Unescov projekt Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja je nastal leta 2000 na OŠ Ledina v Ljubljani ob premišljevanju o poglobljenih mislih v knjigi Mali princ pisatelja Antoina de Saint Exuperyja. Takrat se je rodila ideja tudi za sodelovanje z drugimi šolami. Projekt se je iz leta v leto nadgrajeval in obrodil več čudovitih skupnih literarnih del. V njem je doslej sodelovalo 33 šol (21 iz Slovenije, 12 iz tujine - iz Francije, Španije, Japonske, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Ukrajine).
 
Skupne knjige: Vsako prijateljstvo je pesem, 2011, Dobrodošli v našem kraju, prijatelji, 2012, Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik, 2013, Dobre vesti o vodi, 2016, Objem vrednot, 2018, Plastika v okolju in umetnosti, 2021.

Sodelujoče šole v projektu uravnoteženo udejanjajo vse štiri Delorsove stebre izobraževanja, s poudarkom na izobraževanju za trajnostni način življena, učenju bivanja in sobivanja v kulturni raznolikosti in v skrbi za ohranjanje kulturne in naravne dediščine naših krajev, ob čemer se mladi vzgajajo v samostojne in odgovorne osebnosti. To smo se trudili doseči z učenjem pozitivnega doživljanja posameznika in sveta, s sprejemanjem drugačnosti, z medgeneracijskim povezovanjem in sodelovanjem, s spoznavanjem mest, dežel in kultur, z varovanjem okolja, z ustvarjanjem na literarnem, likovnem in gledališkem področju.

V šolskem letu 2018/19 smo se projekta lotili tako, da smo se s sodelujočimi šolami povezovali na daljavo in k sodelovanju povabili še ostale zainteresirane šole. Razpisali smo likovni natečaj »Plastika v okolju in umetnosti«, na katerega se je odzvalo veliko število šol (10 iz Slovenije in 7 iz tujine). Osrednja tema je bila izobraževanje za trajnostni način življenja, vrednota pa skrb za okolje. Sodelujoče šole so v skladu z razpisom ustvarile uporabne, izvirne, domiselne, kreativne in estetske izdelke. Svoje delo so predstavile s pomočjo fotografij, opisov in videoposnetkov. Prejeta dela je pregledala in ovrednotila strokovna komisija.
 
Fotografije izbranih izdelkov so bile predstavljene na razstavi na OŠ Ledina v Ljubljani od 13. 6. do 24. 6. 2019 in na elektronski povezavi OŠ Ledina.

V šolskem letu 2019/20 smo razpisali literarni natečaj »Plastika v okolju in umetnosti« in povabili k sodelovanju vse sodelujoče šole. Osrednja tema je bila izobraževanje za trajnostni način življena, vrednota pa skrb za okolje. Na natečaj se je odzvalo manjše število zainteresiranih šol (5 iz Slovenije in 3 iz tujine). Nekatere sodelujoče šole so v skladu z razpisom pošiljale literarne prispevke in raziskovalne spise, niso pa uspele poslati prispevkov vse prijavljene šole. Tako nam zaradi epidemije s COVID-19 ni uspelo izpeljati zaključka razpisa.

V šolskem letu 2020/21 smo ponovno razpisali literarni natečaj »Plastika v okolju in umetnosti«, na katerega se je odzvalo zopet samo nekaj zainteresiranih šol (7 iz Slovenije in 4 iz tujine). Osrednja tema je bila izobraževanje za trajnostni način življena, vrednota pa skrb za okolje. Sodelujoče šole so tudi tokrat v skladu z razpisom pošiljale literarne prispevke in raziskovalne spise. Z izborom literarnih del smo zaključili razpis in pričeli z izdelavo knjige z naslovom »Plastika v okolju in umetnosti«.

Kljub epidemiji smo bili s pripravljenostjo za delo, odličnimi prispelimi literarnimi prispevki in raziskovalnimi spisi, ki so jih spisali učenci, zadovoljni.

Sodelujoče osnovne šole od 2018 do 2021: OŠ Ledina, Ljubljana; OŠ Frana Kranjca, Celje; OŠ Leona Štuklja, Maribor; OŠ Franca Rozmana - Staneta, Ljubljana; OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec; OŠ XIV. divizije Senovo, Senovo; OŠ Selnica ob Dravi, Selnica ob Dravi; OŠ Frana Metelka, Škocjan; OŠ Koseze, Ljubljana; OŠ Franja Goloba, Prevalje; OŠ Oleksandra Ribalka, Kladijevo, Ukrajina, OŠ Kostopil 4, Kostopil, Ukrajina; Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas, Madžarska; OŠ »Jovan Jovanović Zmaj«, Pančevo, Srbija; OŠ »Dositej Obradović«, Novi Sad, Srbija; OŠ Dr. Branimira Markovića, Ravna Gora, Hrvaška; OŠ Tenja, Tenja, Hrvaška.

Sodelujoče srednje šole od 2018 do 2021: Gimnazija Ledina, Ljubljana; Srednja stručna škola, Kragujevac, Srbija in Bakhmatiuk Кalush Grammar School, Kalush, Ukrajina.

V letu 2021 smo v projektu sodelujoče šole uspele kljub epidemiji COVID 19 izdati skupno knjigo »Plastika v okolju in umetnosti«. To je skupno delo učencev in mentorjev, ki smo ga ustvarjali z željo, da bi še bolj navezali stike, prijateljevali med seboj in da bi vsi skupaj živeli v bolj čistem okolju. Verjamemo, da je naša skupna knjiga, kot dragocen kamenček v mozaiku prizadevanj, da bi bil naš svet lep in čist.

Tatjana Klančar, vodja projekta


Good news from our school and our city/town

The national UNESCO project Good News from our school and our city/town was created in the year 2000 at the Primary School Ledina in Ljubljana. The creation was done while reflecting on in-depth thoughts in the book The Little Prince by the writer Antoine de Saint Exupery. Then the idea of collaborating with other schools was born. The project has envolved every year and has yielded several wonderful joint literary works. So far, 33 schools have participated in it (21 from Slovenia, 12 from abroad – from France, Spain, Japan, Hungary, Croatia, Serbia, and Ukraine).


Over the years, the participating schools in the project have implemented all four of Delors' pillars of education in a balanced way, with an emphasis on education for sustainable living, learning to live and coexist in cultural diversity and preserving the cultural and natural heritage of our places and young people become more independent and responsible personalities. We tried to achieve this by learning about the positive experience of the individual human being and the world, by accepting difference, by intergenerational connections and cooperation, by getting to know cities, countries, and cultures, by protecting the environment, by creating in literature, art and theater.

In the 2018/19 school year, we tackled the project by connecting with the participating schools remotely and inviting other interested schools to participate. We announced an art competition "Plastics in the Environment and Art", to which many interested schools responded (10 from Slovenia and 7 from abroad). The main theme was education for a sustainable way of life and care for the environment. The participating schools created usable, original, imaginative, creative and aesthetic works of art in accordance with the tender. They presented their work with the help of photos, descriptions, and videos. The received works were reviewed and assessed by an expert committee.

The photographs of the selected works of art were presented at the exhibition at Primary School Ledina in Ljubljana from 13 June to 24 June 2019 and on the school website.
 
In school year 2019/20, we announced a literary competition "Plastics in the Environment and Art" and invited schools to participate. The main theme was education for a sustainable way of life care for the environment. A small number of interested schools joined the competition (5 from Slovenia and 3 from abroad). Some participating schools submitted literary contributions and research papers according to the tender but failed to send contributions to all registered schools. Due to the epidemic with COVID-19, we were thus not able to complete the tender.

In school year 2020/21, we announced a literary competition named "Plastics in the Environment and Art", to which only a few schools responded (7 from Slovenia and 4 from abroad). The main theme was education for a sustainable way of life and care for the environment. The participating schools once again sent literary contributions and research papers in accordance with the tender. We completed the tender by selecting literary works and started the production of a book entitled "Plastics in the Environment and Art".

Despite the epidemic, we were pleased with the students’ willingness to work, their excellent literary contributions and research papers.

Primary schools that participated in the project during the years 2018 to 2021 are: Primary School Ledina, Ljubljana; Primary School Franc Kranjec, Celje; Primary School Leon Štukelj, Maribor; Primary School Franc Rozman Stane, Ljubljana; Primary School dr. Jože Pučnik, Črešnjevec; Primary School XIV. Divisions Senovo, Senovo; Primary School Selnica ob Dravi, Selnica ob Dravi; Primary School Fran Metelko, Škocjan; Primary School Koseze, Ljubljana; Primary School Franjo Golob, Prevalje; Olexander Rybalko School, Kladievo, Ukraine, Kostopil School 4, Kostopil, Ukraine; Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas, Hungary; Primary School "Jovan Jovanović Zmaj", Pančevo, Serbia; Primary School "Dositej Obradović", Novi Sad, Serbia; Primary School dr. Branimir Marković, Ravna Gora, Croatia; Primary School Tenja, Croatia.

Secondary schools that participated in the project during the years 2018 to 2021 are : Gimnazija Ledina, Ljubljana; Vocational High School, Kragujevac, Serbia and Bakhmatiuk Kalush Grammar School, Kalush, Ukraine.

In 2021, despite the COVID 19 epidemic, the participating schools managed to publish a book "Plastics in the environment and art". It is a joint work of students and mentors, which was created with the wish to make friends with each other and to live together in a cleaner environment. We believe that our common book is like a precious pebble in the mosaic of efforts to make our world beautiful and clean.

Tatjana Klančar, project manager