Letni delovni načrt


Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega ter drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.

Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, z raziskovalnimi inštitucijami, z vzgojnimi posvetovalnicami oziroma s svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.

Letni delovni načrt 2015/16
Letni delovni načrt 2016/17
Letni delovni načrt 2017/18
Letni delovni načrt 2018/19
Letni delovni načrt 2019/20
Letni delovni načrt 2020/21
Priloga 1
Priloga 2
Letni delovni načrt 2021/22
Priloga 1
Priloga 2
Letni delovni načrt 2022/23

Letni delovni načrt 2023/24