Učim se biti učitelj

            
  

Osnovna šola Ledina je v letu 2019 uspešno kandidirala na javnem razpisu »Učim se biti učitelj«.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, specifičnega cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Osnovna šola Ledina je v okviru tega projekta na projektno delovno mesto učiteljice začetnice za obdobje od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 zaposlila mag. prof. razrednega pouka Glorio Kolar.

Šola bo učiteljici začetnici ob identifikaciji, aktivaciji, usposabljanju in vodenju tima za uvajanje zagotavljala možnost krepitve kompetenc za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

Preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega programa se bo seznanila z vsemi vsebinami dela razrednega učitelja in se usposobila za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v okvirih tega poklica. Opravila bo vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Gloria Kolar bo vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje v šolah v naravi, sodelovanje z učitelji in učenci iz pobratenih šol iz Slovenije in tujine, spoznavanje inovativnih oblik in metod vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanje pri delu na bolnišničnih šolskih oddelkih, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah, natečajih, razstavah, nastopih, individualno in skupinsko delo z otroki z učnimi težavami, delo z nadarjenimi učenci, vodenje interesne dejavnosti, sodelovanje v projektih Unesco, Eko, Zdrava, Simbioza in Kulturna šola.

Vodja projekta na šoli: Marija Valenčak

Mentorici: Katarina Rigler Šilc in Barbara Kosirnik