Učim se biti učitelj


                  Osnovna šola Ledina je v letu 2021 uspešno kandidirala na javnem razpisu »Učim se biti učitelj 4«.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

Osnovna šola Ledina je v okviru tega projekta na projektno delovno mesto učiteljice začetnice za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 zaposlila magistrico profesorico primerjalne književnosti in literarne teorije in magistrico profesorico slovenistike Niko Žunič.

Šola bo učiteljici začetnici ob identifikaciji, aktivaciji, usposabljanju in vodenju tima za uvajanje zagotavljala možnost krepitve kompetenc za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

V okviru načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega programa se bo seznanila z vsemi vsebinami dela razrednega učitelja in se usposobila za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v okvirih tega poklica. Opravila bo vse z zakonom in drugimi predpisi določene dejavnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Nika Žunič bo vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanje, sodelovanje na ekskurzijah in v šolah v naravi, sodelovanje z učitelji in učenci iz pobratenih šol iz Slovenije in tujine, spoznavanje inovativnih oblik in metod vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanje pri delu v bolnišničnih šolskih oddelkih, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah, natečajih, razstavah, nastopih, individualno in skupinsko delo z otroki z učnimi težavami, delo z nadarjenimi učenci, vodenje interesne dejavnosti, sodelovanje v projektih Unesco, Simbioza, Eko, Zdrava in Kulturna šola.

Vodja projekta na šoli: Marija Valenčak
Mentorica: Katarina Rigler Šilc